Uppförandekod (Code of Conduct)

Omnia Läkemedel AB skall bedriva verksamheten på ett sätt som skapar värde för både kunder, anställda, leverantörer, aktieägare och samhället i stort. Att uppnå detta kräver god ekonomisk lönsamhet och socialt och miljömässigt ansvarstagande. Omnia arbetar aktivt för en god affärsetik, och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Ett grundläggande krav för Omnia är att följa nationell lagstiftning och internationella uppförandenormer. Denna uppförandekod beskriver de uppföranderegler som styr vårt sätt att göra affärer. Koden gäller för samtliga Omnias anställda och för att uppfylla vårt åtagande kräver vi också att våra leverantörer ska följa uppförandekoden.

Rättsliga krav
Vi respekterar gällande lagar, förordningar och branschpraxis gällande mänskliga rättigheter, barnarbete, löner, arbetstider, grundläggande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, föreningsfrihet och rätten till ett skriftligt anställningsavtal.

Vi följer miljölagstiftningen och skaffar alla nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar som är nödvändiga för vår verksamhet.

Vi accepterar inga former av korruption.

Barnarbete (ILO-konventionerna 138 och 182)
Vi accepterar inte barnarbete. Alla våra anställda är över laglig ålder för att arbeta och har slutfört obligatorisk skolgång. Vi förväntar oss att våra leverantörer vidtar nödvändiga förebyggande åtgärder för att säkerställa att de inte anställer barnarbetare. Anställda under 18 år får inte utföra arbetsuppgifter som är farliga eller kan skada dennes fysiska eller mentala hälsa.

Tvångsarbete (ILO-konventionerna 29 och 105)
Alla som bidrar till vår verksamhet behandlas med respekt och värdighet. Vi tillämpar inte tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete i vår verksamhet .

Diskriminering (ILO-konventionerna 100 och 111)
Vi främjar likabehandling. Vi tillämpar lika lön för lika arbete. Vi accepterar ingen diskriminering oavsett grund.

Löner och arbetstider (ILO: s konventioner 131 och 1)
Alla anställda är betalda minst lagstadgad minimilön, inklusive övertidsersättning om tillämpligt. Lönerna betalas i tid, i sin helhet och direkt till den anställde.

Vi respekterar gällande juridiska begränsningar för övertid.

Föreningsfrihet (ILO-konventionerna 87, 98 och 135)
Vi tror att organisationen tjänar på en aktiv dialog mellan ledningen och de anställda. Vi välkomnar de anställda att bilda fackföreningar och delta i kollektivförhandlingar. I länder där föreningsfriheten är begränsad stödjer vi utvecklingen av alternativa dialogformer.

Hälsa och säkerhet (ILO: s konventioner 187 och 164)
Vår arbetsmiljö är planerad för att garantera en säker och hälsosam arbetsplats. Alla anställda är försedda med, och utbildas regelbundet i användning av, relevant skyddsutrustning.

Miljö
Inom vår inflytandesfär gör vi vårt yttersta för att ständigt förbättra företagets miljöprestanda och för att minimera negativ påverkan på miljön på grund av vår verksamhet. Detta inkluderar hantering, lagring och avfallshantering av kemikalier, avfall, avloppsvatten och utsläpp med potentiella negativa effekter på människor och miljö.

Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från transporter av läkemedel och annat gods.

Genomförande
Vi arbetar aktivt och öppet tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa ett långsiktigt genomförande av Omnias uppförandekod. Det är en viktig del av vår affärsplan och vi stöttar våra leverantörer i deras ansträngningar att integrera socialt och miljömässigt ansvarstagande i sina ledningssystem.

Efterlevnad
Vi välkomnar revisioner av vår verksamhet mot uppförandekoden och vi förbehåller oss rätten att själva utföra revisioner mot uppförandekoden i vår leverantörskedja.

Brott mot denna uppförandekod kan skada samarbetet med Omnia Läkemedel AB.