Miljö

Omnia Läkemedel vill vara den parallellimportör av läkemedel som tar en ledande position i miljö och hållbarhetsfrågor. Vi ska bidra till hållbar utveckling genom att aktivt identifiera och reducera vår negativa miljöpåverkan samt arbeta för en hållbar läkemedelsanvändning i samhället.

Omnia Läkemedel har ett pågående miljöarbete och arbetar med socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Målet är att vi ska leva upp till de krav som ställs på socialt- och miljömässigt ansvar vid bland annat offentlig upphandling. Vi har en tydlig ambition på miljö- och hållbarhetsområdet och vill vara proaktiva och öppna i kommunikationen med våra intressenter.

Omnia läkemedel har låtit genomföra en miljöutredning som identifierar följande betydande miljöaspekter för verksamheten:

  • Transport av läkemedel inom EU
  • Kassation av läkemedel
  • Kassation av förpackningsmaterial
  • Tjänsteresor med flyg

Omnias miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete. Policyn är fastställd av Omnias ledning och innehåller riktlinjer för hur miljöarbetet ska utvecklas inom bolaget.

Miljöpolicy

Omnia vill bidraga till långsiktig hållbarhet genom att aktivt identifiera, bearbeta och reducera vår negativa miljöpåverkan.

-Transporter av läkemedel utgör vår största miljöpåverkan. Vårt mål är att under tidsperioden 2012-2021 maximalt öka vår miljöbelastning genom transporter med 10% per år trots en förväntad tillväxt på 25% per år.

-Omnia ska arbeta för att alla kasserade läkemedel från Omnia destrueras på ett miljövänligt vis.

-Omnia skall införa rutiner som långsiktigt minskar vår kassation av förpackningsmaterial till maximalt 20% av beställd kvantitet.

-Omnia vill vara den parallellimportör som förknippas med eget aktivt miljöarbete.